Obchodné podmienky

Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY
so sídlom Novomeského 5, 949 11  Nitra
IČO: 30891141
IČ DPH: SK1020405859
zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Nitra, číslo 403-5442

(ďalej tiež len „predávajúci“)

 

I. Všeobecné ustanovenia

1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „VOP“ alebo „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese autodielytatra.sk (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

2) Všetky zmluvné vzťahy uzavreté prostredníctvom e-shopu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. Z. .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

3) Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

4) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

 

II. Výklad pojmov

Predávajúci:
Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY
Sídlo: Novomeského 5, 949 11  Nitra, Slovenská republika
Prevádzka: Horná 17, 951 12  Ivanka pri Nitre
IČO: 30891141
IČ DPH: SK1020405859
Email: gambosautodiely@gmail.com
URL: autodielytatra.sk

Kupujúci:
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:
všetky produkty uvedené na webovej stránke autodielytatra.sk, ktoré sú určené k predaju pre kupujúceho.

Objednávka:
dokončenie objednávacieho procesu prostredníctvom nákupného košíka na webovej stránke predávajúceho je návrhom kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva:
kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov súvisiacich s odoslaním tovaru. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, keď predávajúci dokončí objednávací proces prostredníctvom internetového portálu autodielytatra.sk.

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 0850 111 937, email: nr@soi.sk 
https://www.soi.sk

 

III. Objednanie tovaru

1) Kupujúci je pre účely nákupu tovaru predávaného prostredníctvom internetového portálu autodielytatra.sk povinný riadne vyplniť požadované údaje v kroku 2. (dodacie údaje). Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť všetky požadované údaje, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé. V prípade, ak sa preukáže, že ním uvedené údaje sa nezakladajú na pravde, znáša všetku škodu vzniknutú v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.

2) K objednaniu tovaru dochádza vyplnením a dokončením objednávacieho procesu na internetovom portáli predávajúceho, v ktorom sa zaväzuje riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje potrebné k dokončeniu objednávky.

3) Odporúčame, aby si kupujúci pred odoslaním objednávky skontroloval správnosť vyplnených údajov a predišlo sa tak možnému nedorozumeniu.

4) Celková cena objednávky vrátane prepravných nákladov Vám bude zaslaná emailom, alebo odkomunikovaná telefonicky. Kupujúci potvrdzuje, že bol  oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 

IV. Doprava a platba, kúpna cena

1) Dodávka tovaru na základe odoslanej objednávky kupujúcim je vybavovaná v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho (predávajúci však nemôže zaručiť nepredvídané okolnosti, ktoré sa môžu pri doprave tovaru vyskytnúť). Lehotu dodania je možné aj dohodnúť podľa osobitnej požiadavky kupujúceho.

2) Objednaný tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom kuriéra prepravnej služby, ktorú si kupujúci vyberie v objednávacom procese v kroku "Doprava a platba" (ak celková váha objednaného tovaru bude do 30 kg). Ak objednaný tovar presahuje celkovú váhu 30 kg, bude kupujúcemu cena prepravy oznámená po jej kalkulácií prepravnou spoločnosťou Geis SK s.r.o., alebo inou vhodnou prepravnou spoločnosťou, ak nebude kupujúcim uvedený spôsob odberu "Osobný odber". V prípade záujmu kupujúceho o dodanie tovaru iným spôsobom, resp. iným doručovateľom, je žiaduce, aby túto skutočnosť kupujúci uviedol do poznámky pri odosielaní objednávky. Tovar bude odoslaný na adresu dodania, ktorú uvedie kupujúci v objednávke. Všetky potrebné informácie ohľadom cien dopravy je možné nájsť v časti "Doprava a platba".

3) Predávajúci neručí za riziko poškodenia zásielky počas prepravy. V prípade poškodenia zásielky počas prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u doručovacej spoločnosti. Predávajúci znáša riziko poškodenia alebo straty tovaru do okamihu jeho odovzdania doručovateľovi. Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. V prípade, ak tak neučiní, zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto konaním predávajúcemu vznikne. Pri prevzatí tovaru predávajúci odporúča kupujúcemu skontrolovať neporušenosť obalu alebo iné prípadné poškodenia tovaru ako aj obsah zásielky, či zodpovedná svojou povahou objednávke, prípadne či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád je kupujúci oprávnený o týchto skutočnostiach informovať predávajúceho. Ak tak neučiní do troch pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, má sa za to, že tovar bol doručený bez vád. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu z titulu nemožnosti dodania objednaného tovaru.

4) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar cenu uvedenú v e-shope v čase nákupu vrátane prepravných nákladov. Potvrdením objednávky predávajúcim kupujúcemu je predávajúci viazaný ponukou a cenou tovaru, ak nie je vymienené inak a to až do okamihu doručenia objednaného tovaru kupujúcemu.
Všetky ceny tovaru sú uvádzané ako cena za jeden kus, alebo inú mernú jednotku v závislosti od popisu tovaru (napr. "uvedená cena je za 1bm"), pokiaľ nie je výslovne v názve tovaru uvedené inak. Uvedené ceny na portály autodielytatra.sk platia len pri objednávke cez internet.

Všetky ceny tovaru v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Ak je pri tovare, ktorý nie je skladom uvedená cena 0,00 € (po prípade je uvedená nejaká konkrétna cena) znamená to, že predávajúci momentálne nevie odhadnúť reálnu trhovú cenu takéhoto produktu a prípadná cena vyššia ako nula je len orientačná. V tomto prípade platí informácia o cene, ktorú poskytne predávajúci kupujúcemu prostredníctvom emailu alebo telefonického dohovoru.

5) Kupujúci je povinný zaplatiť cenu tovaru vrátane prepravných nákladov podľa spôsobu platby uvedeného v objednávke.

6) V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim zaslanej na dobierku, je predávajúci oprávnený navýšiť cenu ďalšej objednávky o náklady a vzniknutú škodu súvisiacu s neprevzatou zásielkou.

 

V. Ochrana osobných údajov

1) Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim, teda inak povedané, budú využívané len v súvislosti s dodaním tovaru. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá predávajúci s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj nariadeniami GDPR (Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 a Smernica EP a Rady (EÚ) 2016/680, v platnom a účinnom znení.

Aké osobné údaje spracovávame?

- meno a priezvisko kupujúceho

- fakturačnú adresu kupujúceho

- adresu kupujúceho na doručenie tovaru (ak sa líši od fakturačnej)

- telefonický kontakt kupujúceho

- emailovú adresu kupujúceho

Tieto údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu medzi ním a predávajúcim. Tieto údaje umožňujú odoslať tovar na požadovanú adresu dodania a vykonať nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby zákazníka. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby písomného vyjadrenia kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY, Novomeského 5, 949 11 Nitra. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára.

Predávajúci takto zároveň informuje kupujúceho, že v prípade, ak by svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytol, nemôže predávajúci uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim.

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

2) Dáta sú uchovávané na zálohovaných dátových nosičoch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Prístup k týmto dátam je povolený len povereným osobám, ktoré sú zodpovedné za technickú či editačnú prácu s týmito dátami. Prenos údajov je tiež zabezpečovaný v súlade požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov a požiadaviek nariadenia EÚ GDPR. Predávajúci chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. Predávajúci zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

S našimi internetovými stránkami komunikuje kupujúci výhradne v zašifrovanej podobe, takže je chránený prenos osobných dát. Prenos šifrovaných dát možno identifikovať podľa zobrazenia uzavretého symbolu, napríklad kľúča alebo zámku v stavovom riadku vášho webového prehliadača.

3) Predávajúci sa zaväzuje, že on a ním oprávnené osoby budú s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, spracovávaťvať a uchovávať osobné údaje uvedené v objednávke a vo všetkých súvisiacich dokumentoch len za účelom na to určeným a na skvalitnenie svojich služieb. Odoslaním objednávky uskutočnenej na autodielytatra.sk dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj údajov o nákupoch tovaru ním uskutočnených podľa zákona č. 122/2013 Z. Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva zároveň predávajúcemu súhlas s poskytnutím a sprístupnením tých osobných údajov uvedených v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (pošta, banka a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na účel evidencie a riadneho vybavenia predaja tovaru prostredníctvom internetového portálu autodielytatra.sk.

4) Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje kupujúceho žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

5) Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

6) Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

7) Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára, alebo priamo na email. Predávajúci si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

Práva dotknutých osôb

1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame,

2. právo na opravu osobných údajov – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame,

3. právo na vymazanie osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak napr. dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,

b) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie,

c) Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne,

d) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na nás vzťahuje.

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť,

b) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia,

c) my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov,

d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu.

6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov – v prípadoch predpokladaných všeobecne záväzných právnym predpisom (zákon a/alebo nariadenie) máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

7. právo odvolať súhlas – keďže je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, pre ktorý ste súhlas udelili.

8. právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, uoou.sk, na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 a nasl. zákona.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov spracovávame len na základe súhlasu právneho zástupcu.

 

VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

1) Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho).

2) Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

 

VII. Reklamácie, záruka

1) Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba a to:

a) Ak je kupujúci fyzická osoba 24 mesiacov.

b) Ak je kupujúci firma (organizácia, podnik a pod.) 6 mesiacov.

Výnimku tvoria produkty, ktoré sú v názve popísané ako "repas" - na tieto, nakoľko sa jedná o repasované diely, teda nie nové, stanovuje predávajúci záruku 6 mesiacov - toto platí pre oba vyššie uvedené prípady kupujúcich.

Záručná doba začína v oboch vyššie uvedených prípadoch plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2) Výluky zo záruky:

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou):

  • mechanickým poškodením tovaru,
  • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
  • vystavením / používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
  • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie alebo všeobecnými zásadami,
  • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
  • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
  • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
  • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.

Montáž zakúpeného tovaru by mala byť vykonaná autorizovaným servisom, alebo odborným mechanikom, v opačnom prípade je záruka na tovar prinajmenšom sporná.

3) Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru, záručný list (v prípade, že je k tovaru dodaný) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru predávajúcemu. Kupujúci je povinný odovzdať tovar predávajúcemu. V prípade zasielania tovaru sa odporúča, aby kupujúci uskutočnil všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy a tovar odoslal na predajné miesto predávajúceho (prevádzku). Zásielky na dobierku nebudú prijaté.

4) Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, namiesto odstránenia vady je predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru. Ak odstránenie vady tovaru nie je možné, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.

5) V prípade, že predávajúci zistí, že reklamovaný tovar nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre akceptovanie reklamácie, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný tovar bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

6) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie kupujúcim.

7) Presný popis ako postupovať pri uplatnení reklamácie spolu s reklamačným protokolom nájdete tu.

 

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Od kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený odstúpiť, pokiaľ objednaný tovar ešte nebol zaslaný na expedíciu – storno objednávky. Storno objednávky je možné vykonať zaslaním emailu s predmetom „Storno objednávky“ na email: gambosautodiely@gmail.com, alebo telefonicky. Kupujúcemu sa odporúča v tomto prípade uviesť číslo a dátum vystavenia pôvodnej objednávky a faktúry. Storno objednávky je možné vykonať len do doby expedície tovaru.
Po úspešnom prijatí emailu o storne objednávky bude kupujúcemu zaslané oznámenie o vykonaní storna objednávky (emailom / telefonicky), čím dochádza k akceptácii storna objednávky predávajúcim. Ak kupujúcemu nebude zaslaný email o akceptácii storna objednávky predávajúcim do 2 pracovných dní, má sa za to, že objednaný tovar bol zaslaný na expedíciu.

2) Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho osobne, v listinnej podobe, alebo prostredníctvom emailu a to vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy (PDF, 32.6 kB)

3) Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká automaticky, ale len v dohodnutých alebo zákonom stanovených prípadoch. Jedným z takýchto prípadov je právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, ktoré vzniká, keď kupujúci nakupuje tovar alebo služby cez internet. Ak kupujúci zakúpi tovar v našej kamennej predajni, právo na odstúpenie od zmluvy mu nevznikne. Ak však zakúpi tovar cez eshop a v kamennej predajni si ho iba prevezme, právo na odstúpenie od zmluvy mu naopak vznikne.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v e-shope zakúpi tovar "na IČO".

4) V prípade odstúpenia od zmluvy zašlite tovar spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu prevádzky predávajúceho, prípadne odovzdajte tovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odovzdá predávajúcemu tovar poškodený, alebo inak znehodnotený, má predávajúci nárok na domáhanie sa náhrady škody na súde. Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša kupujúci.

5) Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ak:
- kupujúci neuhradí do 14 dní cenu za tovar na účet predávajúceho pri platobnej podmienke na platbu vopred na bankový účet. Uhradením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho,
- kupujúci neprevezme tovar v predajnom mieste do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy pri podmienke osobný odber v predajni a platba v hotovosti,
- kupujúci neprevezme tovar v predajnom mieste do 30 dní od dňa, kedy predávajúci obdrží úhradu faktúry od kupujúceho pri podmienke platby na faktúru a osobnom odbere tovaru v predajni. V uvedených prípadoch je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

6) Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť všetky plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

 

IX. Copyright

1) Všetky materiály publikované na webových stránkach predávajúceho sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach autodielytatra.sk uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

2) Predávajúci upozorňuje, že informácie na jeho webovej stránke sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach predávajúceho nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od predávajúceho v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.

 

X. Záverečné ustanovenia

1) Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky, cenu tovaru a rozsah ním poskytovaných služieb. Zmena je platná a účinná a pre kupujúceho záväzná dňom jej oznámenia. Oznámením sa rozumie uverejnenie na internetovom portáli autodielytatra.sk. Kupujúci je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Pri kúpe tovaru sú pre kupujúceho záväzné VOP platné v čase kúpy tovaru.

2) Ak sa niektorá časť týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.

3) Kupujúci si je vedomý, že k riadnemu objednaniu tovaru z webovej stránky predávajúceho je potrebné pripojenie k sieti internet. Cena za pripojenie nie je zahrnutá v cene tovaru, za jej výšku predávajúci nezodpovedá a je určená poskytovateľom pripojenia.

4) Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

5) Zaškrtnutím políčka "Súhlasím s Obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom" pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí ako aj so spracovaním osobných údajov nevyhnutných pri vybavení jeho objednávky predávajúcim.

6) Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.

7) Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto VOP platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8) Tieto VOP umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 29.02.2024 a rušia predchádzajúce znenie VOP bez predchádzajúceho upozornenia.